PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT


Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkeen tämän palvelun käyttöön, kuten alla on määritelty.

Suosittelemme, että luet nämä käyttöehdot huolellisesti, jotta tiedät oikeutesi ja velvollisuutesi käyttäessäsi Business Tampereen palveluita.


1. Määritelmät

1.1 Seuraavat termit on kirjoitettu isoilla alkukirjaimilla sekä yksikkö- että monikkomuodossa. Nämä termit tarkoittavat seuraavia asioita:

Business Tampere: Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy, Y-tunnus 2252888-5.

Sisältö: Kaikki tiedot, jotka ovat palvelun kautta Käyttäjien saatavilla.

Tietokanta: Tietokokoelma, jonka toimittaa Business Tampereelle Netbox Finland Oy, ja joka sisältää rekisteri- ja tilinpäätöstietoja yrityksistä.

Palvelu: Business Tampereen Käyttäjälle ja Vierailijoille tarjoama palvelu, joka on kuvattu kohdassa 3.

Käyttäjä: Henkilö, joka käyttää Palvelua kirjautuneena.

Vierailija: Henkilö, joka käyttää julkista Palvelua.

Käyttöehdot: Nämä käyttöehdot.

Kirjautumistiedot: Käyttäjälle luotu käyttäjätunnus ja salasana, joilla hän pääsee käyttämään Palvelun laajempaa tietosisältöä.

Immateriaalioikeudet: Palvelun immateriaalioikeudet ja vastaavat oikeudet

Osapuoli: Näiden käyttöehtojen osapuoli (Käyttäjä, Vierailija ja/tai Business Tampere).

Tietosuojaseloste: Business Tampereen tietosuojaseloste, joka löytyy Palvelun yhteydestä.

Sivusto: Business Tampereen sivusto osoitteessa yritystieto.businesstampere.fi ja kaikki sen sisältämät sivut.


2. Yleistä

2.1 Business Tampereella on oikeus milloin tahansa muuttaa ja/tai täydentää näitä käyttöehtoja. Ajantasaiset käyttöehdot löytyvät Sivustolta tai niistä tiedotetaan Käyttäjälle Palvelun käytön aikana. Mikäli Käyttäjä jatkaa Palvelun käyttöä sen jälkeen, kun näitä Käyttöehtoja on muutettu ja/tai täydennetty, Käyttäjä antaa peruuttamattomasti hyväksyntänsä muutetuille/täydennetyille käyttöehdoille.

2.2 Kaikkien Käyttäjän tai muiden osapuolten yleisten tai muiden käyttöehtojen soveltaminen on kielletty.


3. Palvelu

3.1 Palvelu antaa Käyttäjille ja Vierailijoille mahdollisuuden tarkastella tietoa Tampereen kaupunkiseudun yrityksistä.

3.2 Palvelu koostuu tietokannan käyttöoikeuden sallimisesta Palvelun käyttöliittymän kautta Käyttäjille ja Vierailijoille.

3.3 Käyttäjillä on laajemmat tarkasteluoikeudet tietosisältöihin henkilökohtaisen tunnusten kautta. Vierailijoilla on vapaa mahdollisuus tarkastella yleistä yritystietoa Palvelussa.

3.4 Käyttäjä ja Vierailija vahvistavat, että Business Tampereella ei ole vaikutusvaltaa siihen, että muut Käyttäjät ja/tai Vierailijat noudattavat näitä Käyttöehtoja.

3.5 Business Tampere voi siirtää näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmansille osapuolille, ja ilmoittaa tästä Käyttäjälle. Mikäli Käyttäjä ei koe tämän olevan hyväksyttävää, hän voi lopettaa Palvelun käytön


4. Palveluun pääsy ja sen saatavuus

4.1 Voidakseen käyttää koko Palvelun tietosisältöjä, Käyttäjälle luodaan käyttäjätunnukset ja salasana. Muut voivat käyttää Vierailijoina vapaasti julkisia sisältöjä. Käyttäjä takaa, että hänen antamansa tiedot Business Tampereelle ovat oikeita, ajantasaisia ja täsmällisiä, ja että hän toimii käyttäjätunnuksien edellyttämässä toimessa tai virassa. Rekisteröitymisen aikana Käyttäjän tulee syöttää Kirjautumistietonsa päästäkseen palveluun.

4.2 Käyttäjä on itse vastuussa Kirjautumistietojen pitämisestä luottamuksellisina. Käyttäjällä ei ole lupaa antaa Kirjautumistietojaan muille henkilöille. Käyttäjä on vastuussa kaikesta Kirjautumistietojensa kautta tapahtuvasta Palvelun käytöstä. Business Tampereella on oikeus olettaa, että jonkun kirjautuessa sisään Kirjautumistietojen avulla, kyseessä on todella Käyttäjä itse. Käyttäjän tulee ilmoittaa Business Tampereelle välittömästi, mikäli hän saa tietää tai hänellä on syytä epäillä, että Kirjautumistiedot ovat joutuneet luvattomille henkilöille, kuitenkaan rajoittamatta hänen omaa velvollisuuttaan tehdä tarvittavat toimenpiteet välittömästi itse, esimerkiksi muuttamalla Kirjautumistietojaan. Business Tampere ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat kolmansien osapuolten luvattomasta Palveluun pääsystä tai kirjautumistietojen luvattomasta käytöstä.

4.3 Business Tampereella on aina oikeus seuraaviin toimenpiteisiin tarvitsematta ilmoittaa niistä etukäteen ja olematta vastuussa Käyttäjälle tai Vierailijoille millään tavalla, korvauksien muodossa tai muuten:

(i) tehdä prosessioikeudellisia tai teknisiä muutoksia ja/tai parannuksia Palveluun, ja

(ii) keskeyttää, rajoittaa tai peruuttaa Palvelu tai Käyttäjän tunnuksien käyttö joko väliaikaisesti tai pysyvästi.

4.4 Business Tampere ei takaa, että jotkut tai kaikki Palvelun osat olisivat aina käytettävissä ilman häiriöitä tai ongelmia. Business Tampere ei ole millään tavalla vastuussa Käyttäjälle tai Vierailijoille, korvausten muodossa tai muuten, menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tai ovat seurausta Palvelun katkoksesta tai käyttöongelmasta (oli kyseessä sitten väliaikainen tai muu häiriö).

4.5 Käyttäjä ja Vierailija hyväksyvät Palvelun niin, että se sisältää toiminnot ja muut ominaisuudet, jotka siellä kullakin hetkellä ovat. Siksi Business Tampere nimenomaisesti poissulkee Palvelun laatuun, turvallisuuteen, laillisuuteen, yhtenäisyyteen ja oikeellisuuteen liittyvät avoimet ja sanattomat takuut, lupaukset ja korvausvastuut, ellei asiasta ole toisin mainittu näissä Käyttöehdoissa.


5. Palvelun käyttö

5.1. Käyttäjä ja Vierailija on itse täysin vastuussa kaikesta toiminnastaan Palvelussa.

5.2. Käyttäjällä ja Vierailijalla ei ole lupaa:

a) käyttää muita kuin Business Tampereen hyväksymiä välineitä Tietokannassa tapahtuviin hakuihin, käyttää tiedonlouhintaa, robotteja tai muita tiedonkeruukeinoja tai mitään ohjelmistoa ja/tai laitteiston kaltaisia työkaluja ja/tai ratkaisuja (joko yrityksen kehittämiä tai kolmannen osapuolen tuottamia) sikäli kuin ne on tarkoitettu minkään tämän Tietokannan kautta saatavan tiedon hankkimiseen tai selata, haalia tai hakea, tai käyttää ja/ tai tarkastella Tietokantaa millään muulla asiattomalla tavalla;

b) käyttää Palvelua muihin kuin näissä Käyttöehdoissa kuvailtuihin tarkoituksiin;

c) käyttää kolmansia osapuolia mihinkään tässä kohdassa viitattuihin toimenpiteisiin.


6. Immateriaalioikeudet

6.1 Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet, mukaan lukien palvelun käyttötuntuma ja mallit, kuuluvat Business Tampereelle ja sen lisenssin antajille.

6.2. Näissä Käyttöehdoissa määritellyillä ehdoilla Business Tampere antaa Käyttäjälle rajoitetun, henkilökohtaisen, peruutettavissa olevan ja ei-luovutettavan käyttöoikeuden Palveluun näissä Käyttöehdoissa kuvailtuja tarkoituksia varten.

6.3 Käyttäjällä ja Vierailijalla ei nimenomaisesti ole lupaa ladata, kopioida, muokata, takaisinmallintaa Palvelua tai käyttää tällaista tietoa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mitä näissä Käyttöehdoissa on määritetty, ellei Business Tampere tai muu oikeutettu osapuoli ole antanut siihen lupaa tai käyttö on luvallista Suomen lainsäädännön mukaan.

6.4 Mikään näissä Käyttöehdoissa oleva kohta ei ole tulkittavissa niin, että se antaa immateriaalioikeuksia Käyttäjälle tai Vierailijalle. Käyttäjä ei saa tehdä mitään toimenpiteitä, jotka saattavat loukata Palvelun tuottaneiden osapuolten immateriaalioikeuksia, kuten rekisteröidä verkkotunnusta, tavaramerkkejä tai Google Adwordsia.


7. Takuut ja vastuuvapautukset

7.1 Business Tampereelle hyvitetään kokonaisuudessaan kaikki menetykset, vahingot ja kulut, jotka Business Tampere joutuu maksamaan tai jotka syntyvät seuraavien tilanteiden seurauksena: (i) Käyttäjästä tai Vierailijasta johtuva sopimusrikkomus, (ii) Käyttäjän ja Vierailijan Palvelun käytöstä johtuva toiminta, tai (iii) laiton toiminta (oikeudenloukkaus). Käyttäjä tai Vierailija korvaa kaikki Business Tampereelle koituneet kulut, menetykset tai vahingot, jotka liittyvät tällaisiin vaateisiin.

7.2 Käyttäjä takaa, että hänellä on oikeus käyttää Palvelua. Käyttäjä ja Vierailija toimivat näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä tai Vierailija hyvittää Business Tampereelle kaikki kolmansien osapuolten vaateet, jotka perustuvat väitteisiin siitä, että Käyttäjän tai Vierailijan Palvelun käyttö olisi jollakin tavalla laitonta.


8. Vastuu

8.1 Business Tampere ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka seuraavat Palvelun tarjonnasta tai laittomista toimista (oikeudenloukkaus) tai muista syistä, sikäli kuin laki sen sallii.

8.2 Mikäli Business Tampere on vastuussa Käyttäjälle tai Vierailijalle menetyksistä tai vahingoista mistä tahansa syystä, se on vastuussa ainoastaan suorista menetyksistä ja vahingoista, jotka Käyttäjä tai Vierailija kärsii sopimusrikkomuksen ja/tai Business Tampereen laittoman toiminnan (oikeudenloukkaus) johdosta.

8.3 Suorat menetykset tai vahingot tarkoittavat eksklusiivisesti Palvelun käytöstä johtuvaa:

a) materiaalista vahinkoa esineille;

b) kohtuullisia kuluja, jotka maksetaan sellaisten suorien menetysten tai vahinkojen ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi, joiden voidaan olettaa muodostuvan tapahtuman johdosta, johon vastuu perustuu;

c) kohtuullisia kuluja, jotka johtuvat menetysten tai vahinkojen määrittämisestä.

8.4 Business Tampereelle ei kuulu mitään vastuuta, joka johtuu muista kuin suorista menetyksistä ja vahingoista kohdan 8.3 kuvauksen mukaan.

8.5 Tässä kohdassa määritelty vastuurajoitus ei päde silloin, kun yrityksen Business Tampere itsensä tai sen esimiesten taholta on tapahtunut tarkoituksellista tai harkittua holtittomuutta.

8.6 Business Tampere on vastuussa sopimusrikkomuksesta ainoastaan, mikäli Business Tampereelle on annettu asianmukainen kirjallinen ilmoitus laiminlyönnistä ja Business Tampereelle on annettu kohtuullinen, vähintään 2 viikon mittainen aika laiminlyöntinsä korjaamiseen, ja mikäli Business Tampere on silti syyllinen velvollisuuksiensa rikkomiseen annetun päivämäärän jälkeen, ellei kyseessä ole jatkuva rikkomus. Ilmoituksen laiminlyönnistä tulee sisältää tarkat ja yksityiskohtaiset kuvaukset mahdollisesta rikkomuksesta, jotta siihen on mahdollisuus vastata asiaankuuluvasti.

8.7 Kaikki oikeudet korvauksiin ovat aina ehdollisia Käyttäjälle ja Vierailijalle, joka ilmoittaa vahingoista tai menetyksistä kirjallisesti tapahtuneen jälkeen niin pian kuin mahdollista. Kaikki korvausvaatimukset Business Tamperetta kohtaan raukeavat 12 kuukautta vaateen nostamisen jälkeen.


9. Pakottava este

9.1 Business Tampere ei syyllisty sopimusrikkomukseen pakottavan esteen ollessa kysymyksessä.

9.2 Pakottava este sisältää työntekijöiden sairastumisen ja/tai työntekijöiden poissaolon, joka vaikuttaa kriittisesti Business Tampereen palveluntarjontaan, sähkökatkokset, lakot, kapinat, hallituksen toimenpiteet, tulipalot, luonnonkatastrofit, tulvat, tavarantoimittajien virheet, Business Tampereen käyttämien kolmansien osapuolten virheet, internet-yhteyksien häiriöt, kolmansien osapuolten palveluiden käyttökatkos, laitteiston häiriöt, (televiestintä)-verkkojen katkokset sekä muut ennalta-arvaamattomat olosuhteet.


10. Laittomasta tiedosta ilmoittaminen

10.1 Business Tampere ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka liittyvät Palvelun (laittomaan) käyttöön. Business Tampereella on velvollisuus poistaa materiaali, joka on selkeästi laitonta tai lopettaa selkeästi laiton toiminta vasta, kun siitä on ilmoitettu, kuten alla olevat ehdot määrittelevät.

10.2 Business Tampere soveltaa menetelmää, jossa ilmoitetaan oletetusti laiton materiaali tai oletetusti laiton toiminta. Tämän voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@businesstampere.com.

10.3 Business Tampere pidättää oikeuden hylätä materiaalien estopyyntö tai toiminnan lopettamispyyntö, mikäli sillä on hyvä syy epäillä laittomuudesta tehdyn ilmoituksen oikeellisuutta todisteiden valossa tai se ei välttämättä tee sitä punnittuaan eturistiriitoja. Business Tampere voi esimerkiksi vaatia tuomioistuimen tuomiota, joka näyttää asianmukaisen materiaalin tai toiminnan olevan selkeästi laitonta.

10.4 Business Tamperetta ei voida vaatia millään tavalla olevan osapuolena ilmoituksen tekevän henkilön ja jonkin kolmannen osapuolen välisessä kiistassa.

10.5 Ilmoituksen tekevä henkilö hyvittää Business Tampereelle kaikki kolmansien osapuolten vaateet, jotka liittyvät materiaalien estämiseen tai poistamiseen tai toiminnan lopettamiseen. Hyvitys kattaa kaikki menetykset, vahingot ja kulut, jotka Business Tampere maksaa tai jotka yritykselle Business Tampere aiheutuu tällaisista vaateista, mukaan luettuna (mutta ei rajoittuen) lakiavustuskulujen korvaus.

10.6 Business Tampere kunnioittaa ja suojaa ilmoittavien henkilöiden yksityisyyttä. Kaikkia henkilökohtaisesti annettuja tietoja käsitellään aina tietosuojalain mukaisesti.


11. Määräaika ja irtisanominen

11.1 Käyttäjällä on oikeus lopettaa Palvelun käyttö ja pyytää käyttäjätunnustensa poistoa milloin tahansa.

11.2 Palvelun julkaisemisen päättyessä mistä tahansa syystä, Käyttäjän ja Vierailijan oikeus käyttää Palvelua päättyy välittömästi, jonka jälkeen Käyttäjän ja Vierailijan pääsy Palveluun estetään. Business Tampereella ei ole velvollisuutta antaa mitään Sisältöä ja/tai siirtää mitään Sisältöä Käyttäjälle tai Vierailijalle sopimuksen päättymisen jälkeen.